10 กรกฎาคม 2555

ภิกษุ อยู่ปราศจากผ้านิสีทนะ (ผ้าปูนั่ง) ถึง ๔ เดือน ต้องอาบัติ ทุกกฏ

  

[๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์อยู่ปราศจากผ้านิสีทนะถึง ๔ เดือนภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากผ้านิสีทนะถึง ๔ เดือน

รูปใดอยู่ปราศ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๐๓